You are here: UCM Web>UCMVirtualLibrary>VirLibUYMS2013 (07 Aug 2014)

Abstract

Karmasık yazılım-yoğun sistemlerin davranısını betimlemek ve anlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri Kullanım Eslemesi (Use Case Map - UCM) gösterimidir. Gereksinimler ve kullanım durumları doğrultusunda ortaya çıkan senaryoları mimari bilesenlerle eslestirmek, dolayısıyla sistem davranıslarını daha iyi açıklamak ve analiz etmek amacıyla UCM kullanılır. Bu çalısmada ise örnek çoklu ortam veri yönetim sisteminin belgelenmis üst seviye yazılım mimarisi kullanılarak, sisteme ait örnek bir senaryonun, belgedeki mimari üzerinde UCM gösterimiyle görsellenmesi ve mimari bilesenlerle eslestirilmesi süreci değerlendirilmektedir.

-- Daniel Amyot - 07 Aug 2014

Discussion

Form For Virtual Library edit

Title Kullanım Eslemesiyle Mimari Görünümlerin Irdelenmesi Üzerine Bir Örnek Çalısma (in Turkish)
Authors Ç. Avcı Salma, H. Oğuztüzün, A. Yazıcı
Type Conference
Conference/Journal Title Turkish National Software Engineering Symposium (UYMS 2013)
Volume/Number CEUR Vol-1072
Editors A. Egesoy, C. Erdur, Y. Topaloğlu
Publisher CEUR
Month September
Year 2013
Pages
DOI
Keywords Use Case Map, Architecture, Scenario
Topic revision: r1 - 07 Aug 2014 - 16:38:28 - Daniel Amyot
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback