You are here: UCM Web>UCMVirtualLibrary>VirLibJaskoPhDthesis (17 Nov 2013)

Abstract

Distributed systems utilize the achievements of several scientific research areas. I created new scientific results in the field of protocol technology – in particular testing – as well as modelling and analysis. The developed methods and schemes can efficiently e used in reconfiguration, adaption, and the design of deadlock-free distributed ystems. The development of new processes is based on formal languages, which can ffectively support the specification and verification of distributed systems, or certain lements of them.

The research work itself has four main parts. (1) Communication is an essential element of distributed systems. The ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector) established the URN (User Requirements Notation) standard. I found a new possibility for the utilization of this standard and I developed a new methodology to specify testing, which is the most expensive part of the protocol design. (2) A new self-adaptive communication system model was created, which defines the communication rules through formal specification. The system is able to respond to changes in the environment and has the ability to switch to other behavioral schema and can synchronize its behaviour with a set of formally specified protocols. (3) I developed a new distributed/embedded system model for structural deadlock-free operation. The model can be used for embedded systems with limited resources as well. A new mathematical-based formalism is used to specify and program the processes and sub-processes of the system. (4) I created the CSCSP (Controlled Signal CSP), which is derived form CSP (Communicating Sequential Processes). SCSP is a modular system, where each module can be reused again and combined if necessary. Other property of the CSCSP is that it can structurally guarantee the deadlock-freedom of the new derived modules if deadlock-free modules are used only.

Az elosztott rendszerek mködésük során több tudományterület kutatási és fejlesztési eredményeit hasznosítják. A disszertációban ezek közül a protokolltechnológia – szorosabb értelemben a tesztelés –, valamint a modell alkotás és elemzés területén hoztam létre új tudományos eredményeket. A kutatás során olyan eljárásokat és sémákat dolgoztam ki, amelyek segítségével hatékony, újrakonfigurálható, adaptív, illetve strukturálisan holtpontmentes elosztott rendszerek hozhatók létre. Az új eljárások kidolgozása formális nyelveken alapul, amelyek segítségével hatékonyan támogatni lehet az elosztott rendszerek, vagy azok egyes elemeinek specifikálását és verifikálását.

A cél érdekében végzett kutatási munka négy f részre osztható. (1) Az elosztott rendszerek egyes elemei közötti kommunikáció szempontjából fontos az ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector) nemzetközi szervezet által létrehozott URN (User Requirements Notation) szabvány egy új felhasználási módjának a kidolgozása, amely a protokolltervezés legköltségesebb részének, a tesztelésnek, illetve annak egyes elemeinek specifikálására alkalmas. (2) Egy új self-adaptív kommunikációs rendszermodell kifejlesztése, amely formális specifikáción keresztül definiálja a kommunikáció szabályszerségeit, a környezet változásaira reagálva képes más viselkedési sémára váltani és szinkronizálni tudja a formálisan specifikált protokollhalmazt. (3) Egy olyan új elosztott/beágyazott rendszermodell kifejlesztése, amely strukturálisan holtpontmentes mködést képes biztosítani masszívan elosztott rendszerekben, kis erforráskészlet beágyazott rendszerek esetén is alkalmazható, valamint a rendszerben felmerül folyamatok, illetve részfolyamatok specifikálására és programozására egy specifikáció-közeli, új matematikai alapokon nyugvó formalizmust használ. (4) A CSP (Communicating Sequential Processes) formális nyelvbl származtatott CSCSP (Controlled Signal CSP) létrehozása, amely moduláris rendszer, ahol az egyes modulok újrafelhasználhatóak és egybeépíthetek. További tulajdonságként strukturálisan garantálható a holtpontmentes modulokból származtatott új modulok holtpontmentessége.

-- Daniel Amyot - 17 Nov 2013

Discussion

Form For Virtual Library edit

Title Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata (Analysis of formal model-based design processes for distributed systems, in Hungarian)
Authors Jaskó Szilárd
Type Thesis
Conference/Journal Title Ph.D.
Volume/Number
Editors
Publisher Dept. Electrical Engineering and Information Systems, University of Pannonia, Hungary
Month August
Year 2012
Pages 137
DOI
Keywords Communicating Sequential Processes, GRL, signal processing, UCM, URN, verification
Topic revision: r1 - 17 Nov 2013 - 17:13:08 - Daniel Amyot
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback